Jóllét Forrás

találkozási tér

Tiszta kapcsolódás és az új világ teremtése

Meglátásom szerint az új világunkat akkor vagyunk képesek életre hívni, ha önmagunkkal és egymással is tiszta kapcsolódásban vagyunk.

Új világ?

A napokban világított rá egyik ismerősöm, hogy félreérthető az új világ kifejezés. Mert azt sugallhatja, hogy több világ is van. Először tehát kezdem azzal, hogy leírom, én hogyan értem az új világot. Valójában egyetlen világ van. Amikor új világot mondok, akkor egy új minőségre gondolok, amely szellemi szinten már megszületett -aminthogy a gondolatainkban és elképzeléseinkben megjelent-, lelki szinten vágyjuk, az anyagi-fizikai szinten pedig arra törekszünk, hogy megvalósuljon. Az anyagi-fizikai megvalósulását nevezhetjük új rendszernek is, amely a jelenleg uralkodó világrendet váltja fel. Mivel azonban gyökereiben más, mint a jelenlegi, ezért illetem az új kifejezéssel. Azt gondolom, nem lehetséges a jelenlegi rendszer minőségét átalakítani, mivel az nem az élet felé megy. 

Tiszta kapcsolódás vagy kommunikáció?

A tiszta kapcsolódás kifejezés mostanság érkezett a gondolatomba, amint hogy gondom volt a kommunikáció kifejezéssel. A kommunikáció ugyanis a jelen rendszer minőségében épp úgy használatos. Én azonban az új minőséghez kerestem a megfelelő szavakat.

Tiszta kapcsolódás alatt egy több síkú és több irányú viszonyulást és folyamatot értek.

Mondhatom Hermész Triszmegisztosz ismert mondatával is ezt az összefüggést. (A szerintem helyes sorrenddel használom a szavait, még ha nem is így, hanem a rímelős változatban szokták idézni.)

Amint bent, úgy kint
Amint fent, úgy lent

Először is mi az a “bent”?

Én magam. Az én magam három rétegű létezőt foglal magába: szellemi, lelki és fizikai-anyagi lény.

A szellemi lény az, aki kapcsolódik a “fent”-hez, azaz a világ szellemi síkjához, amely a tiszta forrásból táplálkozik.
Más szavakkal ezt úgy fejezem ki: isteni tudatban vagyunk. Ebben a tudatban nincs hierarchia, pusztán az különböztet meg bennünket, hogy milyen feladatot vállalunk az isteni tervben. Amely isteni terv végső soron ennek az új világnak a megteremtése. Az új világnak, amelyben egyénként és közösen is jól vagyunk.

A szellem lényem tehát ehhez a tiszta teremtő forráshoz képes kapcsolódni, hogy mindazokat a tudásokat és képességeket közvetítse a lelki és anyagi lényem számára, amely ahhoz szükséges, hogy a vállalt feladatomat ebben a nagy társasjátékban betöltsem. Lehet ez a jelen rendszer fenntartására irányuló törekvés épp úgy, mint a nem cselekvéssel a jelen rendszer elhalásának elősegítése, vagy épp cselekvő lerombolása. És van még egy feladat: összpontosítottan az új világ minőségét kimunkálni és cselekvően életre hívni azt.
Mi, akik itt vagyunk a Jóllét Forrás oldalon, az építői feladatot választottuk. Tesszük ezt többé vagy kevésbé tudatosan, ki-ki ereje és tehetsége szerint.

A következő része az énnek a lélek lényem. A hajtómotor, amely lelkesedik. Vagy épp rámutat arra, hogy milyen mintázatokat, megakadásokat kell még letennem ahhoz, hogy képessé váljak a feladatomat elvégezni. Az érző rész, amelynek köszönhetően embernek nevezhetem magamat.

Az anyagi-fizikai lényem pedig mindaz a rész, amely itt a Földön az anyag síkján képes megteremteni az új világot. A "fent"-ről érkező impulzust váltja valóra a "lent" síkján -szóval és tettel.

Ha egyben vagyok a három részemmel és tudatosan kapcsolódom a szellemi lényemmel, akkor a folyamatos tisztulásnál elérkezik az a pont, amikor képessé válok a tiszta teremtésre is.
A tiszta teremtés alatt azt értem, amikor a szellemi forráshoz kapcsolódva, lelkem szeretet állapotában az anyagi síkban láthatóvá-hallhatóvá-tapinthatóvá formálom a szellemi síkon már megnyilvánult új világ bármely részletét.

Mi a “kint”?

A másokhoz való kapcsolódás. A közösségi létezés, amely ugyanúgy három síkon élő, mint az egyén.

Minél tisztább a kapcsolódás önmagamhoz, annál tisztább a kapcsolódásom másokhoz. És minél tisztább a kapcsolódásom másokhoz, annál inkább tisztul az önmagamhoz való kapcsolódásom is.
Ez tehát egy áramló állandó folyamat, amelyben egyúttal energiaáramlás is zajlik. Ez az energia pedig a folyamat előrehaladtával egyre erőteljesebb és tisztább lesz. 

A tisztaság ismérvei

  • Egyenrangúság
  • A szeretet-állapotban megnyilvánuló nyitott egymásra figyelés
  • A hatni-használni akarás -azaz a manipuláció- mellőzése.

Ha a folyamatban előrehaladott állapotban találkozunk, akkor leszünk képesek az új típusú magforrás közösségek megalkotására.

A tiszta teremtés képessége

Ezekben a magforrás közösségekben a tiszta belső kapcsolódásból vagyunk együtt és tiszta teremtő képességünk megsokszorozódik. Aminthogy ha már akár csak két ilyen ember kapcsolódik is össze, teremtő erejük nem kétszer annyi, hanem mindenképp több.
Az intuitív módon működő kreativitás nem csak tiszta, de jóval erőteljesebb is, mint az “agyalás” vagy az a mód, amit ma mesterséges intelligenciának hívnak.
(Meglátásom szerint a mesterséges intelligencia nem építő szerepű az isteni tervben, aminthogy nem kapcsolódik a forráshoz, pusztán egy manipulációja mindannak, ami a fizikai tudásban megjelent, így valójában inkább eltérítő erő, hogy isteni tudatunkban létezve együtt, tisztán teremthessünk.)

Képessé válni

Az előzőek alapján talán már világossá vált az olvasóban, hogy a tiszta kapcsolódás önmagunkkal és egymással igényli, hogy elérjünk egyfajta állapotot már, hogy képessé legyünk elsőként közvetlenül, tudatosan a saját szellemi lényünkhöz kapcsolódni.
Ez igényli azt, hogy mindenféle vallást és szellemi áramlatot magunk mögött tudhassunk már és megtapasztaljuk, hogy képesek vagyunk közvetlenül, a szellemi lényünkben kapcsolódni a forráshoz.
Hogy értsük: épp annyi tudást és képességet érlelünk ki ezáltal magunkban, amikor és amire szükségünk van a feladatunk elvégzéséhez. Meglátásom szerint ezért nincs szükség úgynevezett csatornázásra sem, mert nem visz előre. Ugyanis a folyamat során úgy tudok haladni, ha a szellemi lényemmel -a belső hanggal- közvetlenül kapcsolódok és teszem ezt úgy, amit a lelkem képes már befogadni.
Ha például a lelkemben még sok a félelem, amiből fakadóan meg akarok másoknak felelni, akkor egy közvetett tudással önmagamat igyekeznék fényezni, előadásokat tartani, ilyen módon “tanítani”, hogy fontos legyek és úgy érezzem, szeretnek.

Mégis, valamiképp bárki más segíthet ebben a folyamatban?

Azt gondolom, van ennek is tere. Minden olyan tiszta tanítói-támogatói energia, amely arra mutat, hogy meglássuk önmagunk hármas egységét, lelki teendőinket és ezzel elősegítse ez a támogatás, hogy képessé váljunk tudatos szellemi kapcsolódásra, amelyben a lélek és az anyagi-fizikai létező egyaránt tisztán képes betölteni szerepét.
Ebben kétségtelenül fontos nem csak egy-egy személynek a szerepe, aki úgymond erre “szakosodott”, hanem a közösségi létnek is meghatározó jelentősége van.

A lényegi összefüggés

Amikor egy kör, egy közösség ilyen törekvő és együttműködő, egymást támogató emberekből áll, az a közösség maga is fejlődik, tisztul és kibontakoztatja tiszta teremtő erejét. Végső soron ez a tiszta kapcsolódás önmagunkkal, egyszersmind másokkal tesz képessé bennünket arra, hogy életre hívjuk az új világunkat.

Egy lehetséges tér: a Tiszta kapcsolódás csoport

Ettől a szándéktól vezetve hoztam létre a Tiszta kapcsolódás csoportot.

Ha mindaz, amit olvastál, megérintett és magadénak gondolod, ez a törekvés éltet és eljutottál már arra a felismerésre, hogy lényed szellemi-lelki-fizikai létező egysége, szeretettel várlak.
Akár ha kifejezetten támogatói feladatot látsz a magad számára, akár ha a saját utadat járva szeretnél kapni és adni is a csoport közös működtetése által.

A Tiszta kapcsolódás csoportot itt találod.

P. Horváth Andrea, 2024-02-05, módosítva: 2024-05-24

<< Írások