Jóllét Forrás

találkozási tér

AdatkezelésA jolletforras.hu webhely adatai
A honlap (domain) használó és elérhetőségei
Név: Ludescher Ottó magánszemély
Cím: 4400 Nyíregyháza Zászlós utca 4. 2/33.
Telefon: +36 70 593 5072
E-mail cím: jollet.forras(kukac)gmail.com
Adatkezelésért felelős személyek
Ludescher Ottó tel: +36 70 593 5072 email: ludescher.otto(kukac)gmail.com
P. Horváth Andrea tel: +36 30 289 78 30 e-mail: p.horvath.andrea(kukac)gmail.com
A tárhely szolgáltató adatai és elérhetőségei
Cégnév: Symbion Products Kft.
Székhely cím és postai cím: 9086 Töltéstava, Petőfi utca 116. B. ép.
Telefon: +36 20 203 3156
Adószám: 23310795-2-08
E-mail cím: szilard(kukac)symbion.hu
Weboldal: products.symbion.hu

Az adatkezelés helye
A jolletforras.hu webhely.

Adatkezelő adatkezelési céljai
Adatkezelő személyes adatot kizárólag a webhelyen megjelölt célokhoz kapcsolódóan kezel. Ezek a célok:
Regisztrált felhasználók részére szolgáltatások nyújtása, funkciók biztosítása, kért értesítő emailek küldése és kapcsolatfelvétel szervezési céllal.

A kezelt személyes adatok
Név, személyes e-mail cím, telefonszám, fénykép, lakóhely település szinten. Valamint azok az egyéb információk, amelyeket a regisztrált személyek önszántukból megadnak személyes adatlapjukon.
Általunk egyedi beazonosításra nem alkalmas adatok: sütik által tárolt azonosítók. Lásd lentebb, “Sütik használata az oldalon”.

Adatkezelési folyamatok, adatkezelés módja
Adatkezelő adatokat zárt rendszerű számítógépes hálózatán tárol és kezel, kivétel ez alól a hírlevél küldéshez kapcsolódó adatbázis.
Adatkezelő egyéb módon (pl. papír alapú tárolás) nem tárol és nem kezel személyes adatot.

Személyes adatok kezelésének időtartama
A személyes adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig, illetve törlési kérés beérkezéséig kezeljük, a fentiek alapján haladéktalanul töröljük.

Adat átadása harmadik fél részére
Harmadik fél részére csak kifejezetten az érintett személy írásos hozzájárulása alapján, meghatározott feltételei mellett adunk át személyes adatot. Kivételt jelent ez alól a hatósági és/vagy bűnügyi célú adatszolgáltatás, amelyet a mindenkori hatályos előírások alapján bocsátunk a hatóság rendelkezésére.

Vonatkozó jogszabályok, irányelvek
Adatkezelő a tevékenysége során a felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) adatainak kezelésében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismeréséről az 2011. évi CXII.Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről az 1995. évi CXIX.törvény alapján az alábbi adatkezelési szabályokat, valamint a GDPR szabályait érvényesíti. Amennyiben a hatályos jogszabályok közötti jogharmonizáció nem történt meg, úgy a magasabb rendű szabályozásnak megfelelően jár el.

Az adatkezelés alapja
  • Az érintett hozzájárulása a következő esetekben: önkéntesen megadott adatok a regisztráció során, választott értesítő email, hírlevél
  • Jogos érdekek érvényesítése: katasztrófa elhárítás, adatkezelési incidensekkel kapcsolatos ügyintézés. Ebben az esetben kizárólag az ügymenet lezárásáig kezeljük az adatokat.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
16. életévét betöltött személyek törvényes képviselőjük beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nélkül érvényes hozzájáruló jognyilatkozatot tehetnek adataik kezelése tekintetében.

Az adatbiztonság védelme
Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani,hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Adatkezelő adatfeldolgozóként is köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok-kivéve ha azt törvény lehetővé teszi- közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során Adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Szolgáltatónak. Szolgáltató informatikai és adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik.

Adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.
Adatzárolási kötelezettség, ha az érintett kéri, vagy a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
Adatkezelő az alábbi rendszereket használja, amely rendszerek adatfeldolgozóként definiáltak:

Sütik használata az oldalon
Ez a weboldal esetenként sütiket használhat. Amennyiben Ön először jár az oldalon, az úgynevezett süti sáv jelenik meg. Ha elfogadja a sütiket, akkor azok betöltődnek az oldallal együtt.
Összhangban a GDPR szabályozásával, 2018. május 25-től Ön a böngészőjében választhatja azt is, hogy ne töltődjenek be a sütik. Ebben az esetben semmilyen süti nem töltődik be az oldallal. Ez egyben azt is jelenti, hogy az alábbi funkciók nem működnek, nem tárolunk adatot az Ön látogatásáról és az oldalon tett aktivitásáról.
Azonosításhoz szükséges sütik
Ezekkel a sütikkel azonosítjuk önt és a beállításait. Ilyen például az, hogy be van-e jelentkezve, illetve az, hogy hol tart a rendelésének folyamata.
Az oldalon jelenleg csak regisztrált felhasználóknál használunk ilyen sütit, az oldal adminisztrációs felületéhez való hozzáféréshez.
Elemzéshez használt sütik
Segítségükkel az oldal elérésével és használatával kapcsolatosan jutunk hasznos információhoz. Ezek a sütik adatokat továbbítanak az elemző szoftver felé.
Jelenleg futó elemzéshez használt süti: Google Analytics követőkód
Az oldalon elhelyezett elemzéshez használt sütik számunkra nem beazonosítható módon tárolják a látogató adatait. Amennyiben szeretné megismerni ezen sütik működését, kérjük, olvassa el a Google aktuális adatkezelési szabályzatát.
Hirdetésszolgáltatók sütijei
Az oldalon hirdetésszolgáltatók sütijei nincsenek elhelyezve.
Egyéb harmadik fél sütijei
Ilyenek például a közösségi oldalak alkalmazásai, melyekkel kinyilváníthatja tetszését az oldalunk iránt, vagy megoszthatja azokat kedvenc közösségi oldalán.
Az oldalon jelenleg harmadik fél sütijei nincsenek elhelyezve.

A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre.
Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.